Тържествено посрещане на новозачислените докторaнти от всички факултети на
Пловдивския университет „Паисий Хлендарски“ се състоя на 29 март 2023 г. в зала
„Компас“ на университета. Събитието бе организирано от Центъра за работа с млади
учени, докторанти и постдокторанти Academia Iuventutis в партньорство с отдел
„Международно сътрудничество“ на Пловдивския университет.
Събитието беше замислено като първа среща на новото поколение млади учени
на университета с ректорското ръководство в лицето на проф. д-р Румен Младенов,
ректор на университета, и проф. д-р Теменужка Йовчева, заместник-ректор по
научноизследователската и издателската дейност. Проф. д-р Румен Младенов
произнесе приветствено слово, в което изрази своята радост от посрещането на новите
докторанти, пожела им успех по пътя на науката и ги увери, че винаги могат да
разчитат на подкрепата на ректорското ръководство на университета. Доктор Меги
Дакова от Факултета по икономически и социални науки поднесе поздравително слово
от името на успешно защитилите през последната учебна година докторанти. Чрез
кратка презентация проф. д.ф.н. Л. Липчева-Пранджева, ръководител на Academia
Iuventutis, запозна всички със структурата и видовете дейности на Центъра.
Специални гости на събитието бяха г-н Стефан Груев и г-жа Маргарита Стоева
от Центъра за развитие на човешките ресурси към Министерството на образованието и
науката. Те подробно информираха докторантите за разнообразните възможности за
мобилност, които програмата „Еразъм +“ им предоставя. Лекцията им се оказа
изключително интересна и ползотворна и беше последвана от дискусия, в която
младите учени зададоха своите въпроси, а представителите на програмата „Еразъм +“ и
доц. д-р Надя Чернева, заместник-ректор по международно сътрудничество и
академична мобилност, отговориха на тях.
Срещата на докторантите с ректорското ръководство приключи с разговори на
чаша вино, създаване на нови познанства и добро пролетно настроение, които останаха
запечатани в обща снимка на всички, участвали в събитието.