„Живописна България – интердисциплинарни диалози в чужд контекст“  с фокусен език чешки бе темата на втората научна конференция, организирана в рамките на Международната академична програма „Живописна България“ (етап III). Научното събитие се проведе в град Прага, Чехия, на 20 и 21 юни тази година, а в него се включиха 29 участници (студенти, докторанти и техните научни ръководители) от 8 различни държави.

Домакин на събитието беше Българският културен институт в Прага, чиято великолепна изложба „България и мозайките“ придаде допълнителна тържественост на атмосферата. Начало на събитието поставиха проф. д-р Теменужка Йовчева, заместник-ректор по научноизследователската дейност в Пловдивския университет, проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева, ръководител на Научната програма, и г-н Володя Гоцев, директор на Института. В думите на тримата се открои радостта от присъствието на българисти от целия свят, което е доказателство за съществуващия висок интерес към българския език, литература и култура.

След тържествения старт Международната конференция продължи със същинската научна част, включваща четири заседания. В научните доклади се направиха съпоставки между българската и словенската поезия („Присъствието на морето в съвременната словенска поезия и у Христо Ботев“ с автор Андраж Стевановски), обърна се специално внимание на българския модел за святост през личността на Иван Рилски („Личността на Иван Рилски и българският модел за святост“ с автор Стефан Немед). Висок интерес предизвикаха и докладите за връзката на Емилиян-Станевото творчество с богомилството („Богомилството през призмата на Емилиян Станев“ с автор Михал Фучик) и за образа на змея във фолклора – литературата –изобразителното изкуство  на 20-те години на 20 век (автор Клое Гаши). Интензивна дискусия породиха и докладите на студентите и докторантите от България, които се опитаха да представят на аудиторията  позабравени, алтернативни или просто периферни за българската литература феномени („Българската естрадна култура и бардът Недялко Йорданов“ с автор Николай Мъглов, „Првъплъщенията на един съвременен фланьор“ от Силвия Николова и др.).

Последното заседание беше изцяло посветено на съвременните изследователски постижения на българистиката в Чехия. Д-р Ярослав Отченашек, д-р Марцел Черни, д-р Якуб Микулецки и доц. д-р Гинка Бакърджиева споделиха плода на своите усилия в посока към популяризирането на българския език и литература извън граница. Те представиха научните трудове с българистична тематика, които са публикували през последните пет години, а д-р Отченашек изненада участниците като подари на всеки екземпляр от книгата „Речник на термините от словенския фолклор. България“.