Редакционната колегия на списание „Обучение по природни науки и върхови
технологии” на НИОН „Аз-буки“ обявява КОНКУРС ЗА НАУЧНА СТАТИЯ, посветен
на 160 години от рождението на проф. Пенчо Райков. Темата на конкурса e
„Природни науки и иновации в образованието“. В него могат да участват
докторанти, постдокторанти и млади учени от български висши училища
и/или научни организации с научни статии в областта на образованието по
природни науки и свързаните с него области за всички образователни нива.


Желаещите да участват, е необходимо да изпратят своите ръкописи в електронен вариант, придружени с научна автобиография, в срок не по-късно от 29 февруари 2024 г. на редакционния имейл на списанието.