На 03.06.2024 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се проведе Кръгла маса на тема „Българистиката в Унгария днес – между традицията и новата опитност на дигиталната ера“. Събитието се организира от екипа на Пловдивския университет към „Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ и е част от поредицата „Българистиката днес – модели на локалното“.

Кръглата маса беше открита от декана на Филологическия факултет проф. д.ф.н. Константин Куцаров, който изрази своята подкрепа за екипа и дейностите му по програмата и поздрави гостите като дългогодишни приятели на факултета. Проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева, ръководителят на екипа, приветства гостите и ги представи на аудиторията: д-р Мария Дудаш, д-р Моника Фаркаш Барати, д-р Григор Григоров.

Д-р Мария Дудаш представи презентация на тема „Българската филология в университета „Лоранд Йотвьош“ в Будапеща“. Тя разказа накратко за спогодбата за сътрудничество между България и Унгария, датираща от 1947 г., и обясни актуалната ситуация на преподаване на българския език в учебните програми на университета. Д-р Дудаш постави акцент и върху извънаудиторните инициативи на университета като Пътуващата конференция и Международната конференция за млади слависти, които допринасят за активното развитие на българистиката извън пределите на България.

Д-р Моника Фаркаш Барати и д-р Григор Григоров, преподаватели от Сегедския университет в Унгария, разказаха за интереса към изучаване на български език от страна на студентите и за развитието на дисциплината през годините. Д-р Моника Барати постави акцент върху първия открит лекторат по български език през 1980 г. Открои наличието към момента на бакалавърски, магистърски и докторски програми, в които е включено изучаването на български език. Д-р Барати разказа и за интересни инициативи, които катедрата организира, като научния форум Българистични четения в Сегед и Дни на българската култура (част от ежегоден културен фестивал), на които има фотоизложби, концерти, литературни вечери, прожекция на филми и други мероприятия.

Дискусията след интригуващото представяне на гостите обхвана важните въпроси за перспективите за развитие на българистиката в динамично променящата се дигитална среда. Освен членовете на екипа в нея се включиха и преподаватели от Департамента за езиково и специализирано обучение на Медицинския университет – Пловдив, които споделиха преките си наблюдения от преподаване на български език на чужденци.