На 21 май 2024 г. в Заседателната зала на Пловдивския университет за първи път се проведе научният форум „Докторантски дебюти“, организиран от Academia Iuventutis.  Тържествено начало на събитието дадоха проф. д-р Владимира Ангелова, представител на ректорското ръководство, и проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева, ръководител на Университетския център. Те поздравиха младите учени и им пожелаха да запазят устрема и дързостта на първите си мечти на изследователи и да постигнат  високи успехи в света на науката. Сред специалните гости на събитието бяха представители на деканските ръководства на факултетите, научните ръководители на дебютантите, представители на отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“.

            Форумът „Докторантски дебюти“ протече в четири панела с водещи: гл. ас. д-р Д. Панчев, ас. д-р А. Ертюрк-Минчева, доц. д-р Д. Божилов, гл. ас. д-р М. Кацарска. Участниците, 12 нови докторанти от различни факултети (В. Ботева, Д. Босилкова, Д. Димитрова, Ив. Колев, Й. Гудалова, Кр. Колева, Кр. Лъсков, М. Бъчварова, М. Влаева, М. Тильовска, С. Матева, Ян. Климентова-Николова), имаха възможността да представят пред колегите си проекта на своята изследователска работа, както и първите резултати от нея. Разнообразието от теми („Mултикомпонентни реакции за амидоалкилиране на кислородсъдържащи индоли“, „Към въпроса за креолизирания текст“, „Aспекти на психологическата война във византийските военни трактати от IX-X век“, „Електронно правосъдие“ и др.) беше съпътствано от оживени, многопосочни дискусии. Дебютантите преживяха удоволствието, но и изпитанието да предизвикаш интереса на колегите си, да си готов да защитиш научните си избори.

            Събитието завърши с поздравление към всички участници и пожелание то да се превърне в традиция. Предстои издаване на електронен сборник с представените на форума доклади.