ЖИВОПИСНА БЪЛГАРИЯ –
БЪЛГАРСКИ ЛИТЕРАТУРНИ МАРШРУТИ

Международна академична програма

Академичната програма „Живописна България“ се основава на модерното разбиране за интеркултурната комуникация като „трансфер“ и споделяне на знания и ценности. Тя е плод и на дълбокото убеждение, че академичната българистика, развивана в пределите на страната и извън тях, създава най-ефикасните посредници между контекстите, найподготвените „посланици“ на българската култура.

Програмата осъществява втори етап на проект, който си поставя амбициозната задача да снабди Вазовия пътеписен сборник „Живописна България” (една литературна география за българите) с обратната перспектива – с помощта на художествените текстове (с помощта на гласовете на Яворов, Йовков, Радичков…, Г. Господинов или Т. Димова) да създаде за чуждите читатели (студенти, ученици, преподаватели; професионалисти и любители) Литературен атлас и Виртуална карта на примамливо красивата, все още приключенски неизвестна България. В тях са интегрирани детайлно изработени маршрути, представящи разнообразни аспекти на българската култура. Създаването им е ориентирано към интересите на външния потребител и следва неговата нагласа за ново и културно провокативно.

Организационната структура се основава на съществуващата и активно работеща система от лекторати, която поддържа българското Министерство на науката и образованието, както и на звената по българистика към чужди университети. Създадени са работни групи в 10 университета: Атина (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών); Варшава (Uniwersytet Warszawski); Венеция (Ca’ Foscari University of Venice); Виена (Universität Wien); Любляна (Univerza v Ljubljani); Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; Санкт-Петербургский государственный университет; Софийски университет „Св. Кл. Охридски”; Страсбург (Université de Strasbourg); Хайделберг (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg).

За повече информация посетете страницата на ПРОГРАМАТА.